فیلم روز همایش

 
فیلم همایش ملی نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامت