پیام جناب آقای دکتر سید رضامجدزاده ریاست محترم موسسه ملی تحقیقات سلامت

 با احترام
نکته ای که همه بر روی آن توافق دارند، اولویت سلامت در دولت یازدهم است که به صورت محوری توجه درون و برون حوزه سلامت را به خود معطوف ساخته است. ولی سوالاتی پیش می آیند:

    آیا بهترین گزنیه ها برای اقدام انتخاب شده اند؟
    آیا اقدامات کلیدی و یا موثرتر دیگری نباید در فهرست مداخله های حوزه سلامت قرار می گرفتند؟
    آیا این مداخله ها هزینه – اثر بخش بوده اند؟
    آیا مداخله های انجام شده از طراحی و برنامه ریزی مناسبی برخوردار بوده و با کیفیت مطلوب اجرا شده اند؟
    راه آینده چه باید باشد؟
     برنامه های فعلی به چه تصحیحاتی نیاز دارند که در مدت باقیمانده از دولت یازدهم و در دولت های بعد باید پی گیری شوند؟

همایش نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامت فرصت شایسته ای است تا ارزیابی های گفته شده در قالب گفتمان علمی و با استفاده از شواهد پژوهشی به عمل درآیند. برای موسسه ملی تحقیقات جمهوری اسلامی ایران که به همراه دانشگاه های علوم پزشکی کشور و دبیرخانه شورای سیاست گذاری برگزاری همایش را عهده دار است، فرصتی است مغتنم تا در این بین به وظیفه اصلی خود که "دیده بانی سلامت کشور" است پرداخته و به" گفتمان سیاستی مطلع از شواهد در سلامت" جامه ی عمل بپوشاند.
رجای واثق دارد تا با رویکرد علمی و روش شناسی معقول در این همایش، فرصت طرح مسایل به صورت منصفانه، علمی و سازنده امکان پذیر شود تا هدف غایی این مجموعه (که سلامت احاد جامعه می باشد) محقق گردد.
 
دکتر سید رضا مجدزاده
ریاست موسسه ملی تحقیقات سلامت