مسیرهای منتهی به محل برگزاری همایش (مسیر شماره 1)


اتوبان یادگار شمال خروجی شهید دادمان اتوبان یادگار شمال خروجی شهید دادمان دور برگردان زیر پل یادگار به سمت یادگار امام جنوب دور برگردان زیر پل یادگار به سمت یادگار امام جنوب خروجی ایوانک غرب بازار میوه و تره بار، پارک نهج البلاغه چهار راه اول سمت راست به سمت یادگار امام شمال ایوانک شرق چهار راه اول سمت راست به سمت یادگار امام شمال ایوانک شرق پژوهشگاه نیرو