مسیرهای منتهی به محل برگزاری همایش (مسیر شماره 2)


میدان صنعت به سمت میلاد نور خروجی شهید حسن سیف و سهید دادمان قبل از پاساژ میلاد نور سه راهی انتهای مسیر به سمت شهید فرحزادی و یادگار امام ادامه مستقیم مسیر تا انتها به سمت ارغوان غربی و ایوانک غربی ادامه مستقیم مسیر تا انتها به سمت ارغوان غربی و ایوانک غربی ادامه مستقیم مسیر تا انتها به سمت ارغوان غربی و ایوانک غربی پژوهشگاه نیرو